QUY ĐỊNH KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA HẢI QUAN

Quy định kiểm tra hàng hóa hải quan là một phần quan trọng trong quá trình thông quan và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc thực hiện kiểm tra hàng hóa đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hợp pháp, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của ngành thương mại quốc tế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định kiểm tra hàng hóa hải quan và tầm quan trọng của nó.

Kiểm tra thực tế hàng hóa hải quan là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với hồ sơ hải quan.

Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện qua các hình thức sau:

– Công chức hải quan kiểm tra trực tiếp;

– Kiểm tra bằng các phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác;

– Kiểm tra thực tế hàng hóa thông qua kết quả phân tích, giám định hàng hóa.

Nếu cần thiết phải thay đổi hình thức kiểm tra hàng hóa trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa quyết định. Kết quả kiểm tra thực tế bằng thiết bị soi chiếu, máy soi kết hợp với cân điện tử và các thiết bị kỹ thuật khác là cơ sở để cơ quan hải quan ra quyết định việc thông quan hàng hóa.

Trường hợp miễn kiểm tra thực tế hàng hóa

Điều 33 Luật hải quan 2014 quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa. Theo đó, hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra thực tế:

  1. a) Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp;
  2. b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;
  3. c) Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

– Hàng hóa nêu trên mà phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải được kiểm tra thực tế.

– Hàng hóa không thuộc các trường hợp miễn, việc kiểm tra thực tế được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

– Hàng hóa là động vật, thực vật sống, khó bảo quản, hàng hóa đặc biệt khác được ưu tiên kiểm tra trước.

Thẩm quyền quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa

Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra thực tế, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa hoặc thủ trưởng cơ quan Hải quan quản lý địa điểm kiểm tra hàng hóa phát hiện có dấu hiệu vi phạm luật hải quan thì có thẩm quyền quyết định thay đổi mức độ, hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện cho đến khi đủ cơ sở xác định tính phù hợp và hợp pháp của toàn bộ lô hàng với hồ sơ hải quan.

Quy định kiểm tra hàng hóa hải quan là một phần quan trọng của quá trình nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Nó đảm bảo an toàn, tính hợp pháp và chất lượng của hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thương mại quốc tế. Doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu cần tuân thủ các quy định kiểm tra hàng hóa hải quan và tuân thủ pháp luật.